Follow us:

Involon is voorbereid op het grootkohier!

Belastingorganisaties hebben een indrukwekkende prestatie neergezet in 2023. Ondanks een grote toename van het aantal klantreacties in 2023, met name bezwaarschriften en telefonische informatieverzoeken, zijn ook de voorbereidingen voor het grootkohier 2024 gewoon doorgegaan. Onze medewerkers hebben hieraan een mooie bijdrage mogen leveren. Zoals belastingorganisaties zich voorbereiden op het grootkohier, zo bereidt Involon zich ook […]

Oplossing voor ongewenste afwijzing kwijtschelding door verhoogde huurtoeslag bekend

Eerder dit jaar riep de VNG op verzoek van de rijksoverheid op om bepaalde kwijtscheldingsverzoeken tijdelijk aan te houden. Het ging om kwijtscheldingsverzoeken die afgewezen zouden worden op een betalingscapaciteit van € 455,- of minder. Deze oproep is gedaan omdat per 1 januari 2024 de huurtoeslag extra is verhoogd met als doel om de koopkracht […]

Wijzigingen kwijtscheldingsnormen 1 januari 2024

Algemeen Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2024 verhoogd. Veel uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. Het gaat om de Participatiewet (Pw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (Anw), de Wet werk […]

Notitie overhead is geactualiseerd

De commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft de Notitie Overhead geactualiseerd. De laatste notitie Overhead dateerde uit 2016 en was opgesteld kort na de vernieuwing van het BVV.

Nieuwe tarieven Kostenwet 2024

Verhoging van onder meer de kosten van aanmaning en dwangbevel. De Staatssecretaris van Financiën heeft de Bijstellingsregeling directe belastingen 2024 in de Staatscourant gepubliceerd. De Bijstellingsregeling geeft uitvoering aan de indexeringsvoorschriften die zijn opgenomen in onder meer de Kostenwet invordering rijksbelastingen. Voor het betekenen van het dwangbevel is met ingang van 1 januari 2024 een […]

Invorderingsrente in 2024

Gewijzigde percentage voor het vorderen en vergoeden van invorderingsrente. De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als de Belastingdienst een aanslag niet op tijd heeft kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat te laat aangifte is gedaan. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds het percentage van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting (Vpb), de bronbelasting (BB) en de solidariteitsbijdrage en […]