Follow us:

Artikelen

Categorie Filter Artikel
Belastingen
Oproep tot invoering van een kosteloze betalingsherinnering

InleidingAl eerder zijn in de Tweede Kamer moties aangenomen waarin de regering wordt verzocht om overheidsinstanties op te roepen om een kosteloze betalingsherinnering te sturen naar de burger als een belastingaanslag dan wel...

Basisregistraties
Belastingen
Involon Update

Mis nooit meer een belangrijke startdatum voor een opleiding of een waardevol gratis webinar! Met onze gloednieuwe Involon Update blijf je altijd up-to-date over Basisregistraties, Belastingen en Financiën. Als trouwe ontvanger van onze...

Belastingen
Website Involon

In de uitvoering van ons werk stellen we de klant centraal en willen we voorop lopen in de kwaliteit waarmee we ons werk uitvoeren. Mede hierdoor hebben we het afgelopen jaar een stevige...

Basisregistraties
Belastingen
Involon Opleidingskalender

Of je nu een diploma-opleiding zoekt, een basiscursus nodig hebt, jezelf wilt bijscholen tijdens workshops, of jezelf wilt ontwikkelen tijdens studiedagen – bij Involon vind je de perfecte opleiding op het gebied van...

Belastingen
Financiën
Het Hoofdlijnenakkoord duwt gemeenten dieper het ravijn(jaar) in

Gisteren is het hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Onze eerste indruk is dat dit een grote impact kan gaan hebben op lokale overheden. Hoewel er nog veel onduidelijk is over de invulling van het hoofdlijnenakkoord zijn...

Basisregistraties
300.000 extra WOZ bezwaren?

Zoals bekend wordt de WOZ-waarde onder meer gebruikt ter bepaling van de maximaal redelijke huurprijs voor sociale huurwoningen. Op 25 april 2024 is het wetsvoorstel Wet betaalbare huur door de Tweede Kamer aangenomen....

Belastingen
Belastingbeleid

Consistent richting geven aan beslissingen en het borgen van een uniforme toepassing van regels is essentieel binnen het belastingproces. De burger moet kunnen vertrouwen op een gelijke behandeling van gelijke gevallen en moet...

Financiën
Ravijnjaar 2026 afgewend of verplaatst naar 2025?

Het demissionaire kabinet heeft in de voorjaarsnota een aantal maatregelen aangekondigd die direct verband houden met de gemeentelijke financiën. De opschalingskorting wordt definitief afgeschaft. Dat blijkt uit de voorjaarsnota die het demissionair kabinet...

Belastingen
De blauwe zone gaat uit het straatbeeld verdwijnen

Vanaf 2024 kunnen gemeenten een progressief tarief instellen via het NPR. Een parkeertarief wat verandert naar gelang de parkeerduur klinkt interessant voor veel gemeenten als vervanger van zones waar een gemaximeerde parkeertijd is...

Belastingen
Modulaire opbouw INVORM biedt veel flexibiliteit

Involon heeft met haar INVORM-opleidingen een praktijkgerichte diplomalijn neergezet op het gebied van heffing, invordering, kwijtschelding en BAG. Vanuit het proces worden de vakgebieden benaderd met veel aandacht voor de dagelijkse praktijk. Om...

Belastingen
Kwijtscheldingsnorm PGL’ers met terugwerkende kracht gewijzigd

De Staatssecretaris van Financiën heeft de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gewijzigd. De bedragen die bij het bepalen van de betalingscapaciteit van de belastingschuldige als kosten van bestaan (de kwijtscheldingsnorm) in aanmerking worden genomen als...

Belastingen
Workshop beleidsregels heffingen

Elke gemeente, waterschap en belastingsamenwerking moet ze vaststellen: aanwijzingsbesluiten en beleidsregels. Jaarlijks ondersteun ik organisaties bij het opstellen van deze besluiten. Vaak blijkt dat deze actualisatie net op tijd wordt uitgevoerd omdat bijvoorbeeld...

Belastingen
Huurders hebben niet altijd procesbelang vindt de Hoge Raad

De Hoge Raad komt terug op zijn beslissing 20 maart 2020. Door dat arrest gold dat iedereen aan wie een op naam gestelde WOZ-beschikking was bekend gemaakt, bij die beschikking een belang heeft....

Belastingen
Alweer onbedoelde effecten bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken

Update op het artikel van 4 maart 2024: De VNG heeft laten weten dat door een fout van het ministerie het bedrag waar rekening mee gehouden moet worden niet € 420,- maar €...

Financiën
Invorderen BBOOR

Steeds meer gemeenten hebben een besluit Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte (BBOOR). Zoals de naam van het besluit al doet vermoeden worden er op basis van de BBOOR bestuurlijke boetes opgelegd....

Basisregistraties
WOZ- waarde en het woningwaarderingstelsel

Recent zijn artikelen verschenen in de media over de relatie tussen de WOZ- waarden en het Woningwaarderingstelsel. Dat gebeurt dan in termen als Stijgende WOZ-waarde treft sociale huurder hard: ‘Mogelijk honderden euro’s besparen...

Belastingen
De Involon Benchmark legesverordeningen 2024

Involon heeft een benchmarkonderzoek uitgevoerd naar de legesverordeningen 2024. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zijn de legesverordeningen sterk gewijzigd ten opzichte van 2023. De benchmark...

Financiën
Gemeentelijke heffingen stijgen naar 13,3 miljard euro

De gemeentelijke heffingen stijgen in 2024 naar 13,3 miljard. Dat is een stijging van 8,5% ten opzichte van de 12,2 miljard in 2022. Sinds 2007 zijn de heffingen niet zo hard gestegen. Dit...

Basisregistraties
Involon is voorbereid op het grootkohier!

Belastingorganisaties hebben een indrukwekkende prestatie neergezet in 2023. Ondanks een grote toename van het aantal klantreacties in 2023, met name bezwaarschriften en telefonische informatieverzoeken, zijn ook de voorbereidingen voor het grootkohier 2024 gewoon...

Belastingen
Oplossing voor ongewenste afwijzing kwijtschelding door verhoogde huurtoeslag bekend

Eerder dit jaar riep de VNG op verzoek van de rijksoverheid op om bepaalde kwijtscheldingsverzoeken tijdelijk aan te houden. Het ging om kwijtscheldingsverzoeken die afgewezen zouden worden op een betalingscapaciteit van € 455,-...

Belastingen
Wijzigingen kwijtscheldingsnormen 1 januari 2024

Algemeen Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2024 verhoogd. Veel uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. Het gaat om de Participatiewet (Pw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers...

Financiën
Notitie overhead is geactualiseerd

De commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft de Notitie Overhead geactualiseerd. De laatste notitie Overhead dateerde uit 2016 en was opgesteld kort na de vernieuwing van het BVV.

...
Belastingen
Nieuwe tarieven Kostenwet 2024

Verhoging van onder meer de kosten van aanmaning en dwangbevel. De Staatssecretaris van Financiën heeft de Bijstellingsregeling directe belastingen 2024 in de Staatscourant gepubliceerd. De Bijstellingsregeling geeft uitvoering aan de indexeringsvoorschriften die zijn...

Belastingen
Invorderingsrente in 2024

Gewijzigde percentage voor het vorderen en vergoeden van invorderingsrente. De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als de Belastingdienst een aanslag niet op tijd heeft kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat te laat aangifte is gedaan....

Belastingen
De Involon Opleidingskalender: Jouw Gids naar Professionele Ontwikkeling

Ben je op zoek naar een manier om je professionele vaardigheden te verbeteren en je carrière naar nieuwe hoogten te stuwen? Zoek niet verder! Involon, een van de marktleiders op het gebied van...

Belastingen
Onbedoeld geen kwijtschelding meer. Waar blijft de oplossing?

Door een combinatie van wijzigingen in het wettelijk minimumloon en de bijstandsnorm komen mensen met een Wajong-, WIA- en WAO-uitkering niet of niet meer volledig in aanmerking voor kwijtschelding. Komt er binnenkort een...

Belastingen
Dr. Arjan Vliegenthart spreker op de Actualiteitendagen Invordering

Directeur van het Nibud. Oud-wethouder Werk, Inkomen en Participatie bij de gemeente Amsterdam. Lid van de Commissie Sociaal minimum. Als directeur van het Nibud zet Arjan zich in voor een Nederland zonder geldproblemen....

Belastingen
Eerste Kamer wil uitstel Omgevingswet

De Eerste kamer heeft nog steeds geen vertrouwen in de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dat blijkt uit de aangenomen motie van 31 oktober 2023 Leden van de Eerste...

Belastingen
Opnieuw onduidelijkheid over invoering Wkb

De Eerste kamer houdt twijfels over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Recent is de invoering van de Wkb voor verbouw al uitgesteld naar 1 juli 2024. Nu staat de volledige invoering...

Basisregistraties
WOZ-waarde is geen exacte wetenschap

Een interessante uitspraak van de rechtbank den Haag over een gering waardeverschil, dat zonder gevolgen blijft en niet leidt tot een proceskostenvergoeding voor gemachtigde. Verweerder heeft de waarde van de woning op waardepeildatum...

Belastingen
Samenwerking Involon en Tacstone

De krappe arbeidsmarkt maakt het noodzakelijk te komen tot innovatieve oplossingen binnen het belastingproces. Innovatieve oplossingen die kunnen worden geboden door een samenwerking met complementaire expertise. Een uitstekend voorbeeld van zo’n vruchtbare samenwerking...

Basisregistraties
Waardering woning met een te hoge WOZ-beschikking

De Kennisgroep Successiewet van de belastingdienst heeft een vraag beantwoord over de waardering van een woning ingeval de WOZ-waarde materieel bezien te hoog is vastgesteld, maar waarbij formeel geen vermindering van de WOZ-beschikking...

Belastingen
Wijziging rechtsbescherming kwijtschelding

Op 6 juli 2023 heeft de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst de tweede kamer per brief laten weten dat de rechtsbescherming voor kwijtschelding en uitstel van betaling voor de belastingdienst pas 1 januari 2027...

Belastingen
Wijzigingen in de schuldsaneringsregelingen

De belangrijkste wijzigingen binnen de wettelijke- en minnelijke schuldsaneringsregeling.</strong Wettelijke schuldsaneringsregeling Op 1 juli is de vernieuwde Wsnp in werking getreden. In de Faillissementswet staat hoe mensen met schulden weer schuldenvrij kunnen worden...

Belastingen
Bij uitstel betaling of kwijtschelding belastingschuld naar rechter

Stand van zaken met betrekking tot verbetering en modernisering van de rechtsbescherming bij uitstel van betaling en kwijtschelding. Gefaseerde invoering In 2016 werd de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 aangenomen. Onderdeel van die wet is...

Basisregistraties
De WOZ en de Omgevingswet

Na meerdere jaren uitstel lijkt de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 een feit te worden. Gelijk met de Omgevingswet wordt de Wet kwaliteitsborging (Wkb) ingevoerd. Dit heeft niet alleen gevolgen...

Belastingen
De autonome en soevereine mens wil geen belasting betalen

Een “soeverein mens” is een concept dat voornamelijk wordt gebruikt in bepaalde stromingen binnen het recht en de politiek. Het verwijst naar het idee dat individuen inherent soeverein zijn en niet onderworpen zouden...

Belastingen
Wijzigingen kwijtscheldingsnormen 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 is het wettelijk minimumloon verhoogd. Hierdoor wijzigen de normbedragen van de bijstandsuitkeringen en de daaraan gekoppelde kwijtscheldingnormen. Algemeen Het wettelijk minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder is...

Belastingen
De Algemene Termijnenwet geldt niet in uren

De Algemene Termijnenwet geldt niet voor termijnen in uren, zodat op grond daarvan niet kan worden geconcludeerd dat in dit geval Koningsdag gelijkgesteld moet worden met een zondag. Belanghebbende is daarom parkeerbelasting verschuldigd...

Belastingen
Forse verhoging forensenbelasting buitensporige last

Op 25 januari 2023 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een bijzondere uitspraak gedaan over de verordening Forensenbelasting 2020 van de gemeente Gulpen-Wittem. De Gemeenteraad had besloten om de Forensenbelasting fors te verhogen. De uitspraak...

Belastingen
Nieuw: het vragenuur van Involon

Wij geloven niet dat kennis macht is. Door kennis te delen worden we allemaal beter. Kennis delen, dat is wat Involon al meer dan 35 jaar doet. Door detachering en advies, door opleidingen...

Belastingen
Kwijtschelding verlenen aan ondernemers

In de landelijke media is begin dit jaar ruim aandacht besteed aan de beleidsvrijheid voor gemeenten en waterschappen voor het verhogen van de financiële vermogensnorm bij de kwijtschelding van belastingen. Eind februari verscheen...

Belastingen
Stijgen met de zeespiegel ook de Waterschapsbelastingen?

De waterschappen krijgen betere mogelijkheden om het zogenoemde profijtbeginsel toe te passen (wie profijt heeft, betaalt). Zo kunnen zij een betere verdeling maken van de waterschapsheffingen. Dit kan leiden tot een andere verdeling...

Basisregistraties
Oplossing ncnp bezwaren 2024

Bij de meeste uitvoeringsorganisaties zijn de WOZ-bezwaren van de NCNP-bureau binnengestroomd. De massale reclamecampagnes lijken hun vruchten af te werpen. Staatssecretaris van Rij heeft in deze periode aangekondigd met maatregelen te komen: De...

Belastingen
Nieuwe visie op stelplicht en bewijslast

Rechtbank Oost Brabant heeft een bijzondere uitspraak gedaan. De rechtbank stelt dat aan de eisen van de informatieverstrekking door de heffingsambtenaar is voldaan door het op de website ter beschikking stellen van de...

Belastingen
Start nu met de legesverordening 2024

De Eerste kamer is akkoord met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Gelijktijdig zal de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treden. Dit heeft grote gevolgen voor de...

Belastingen
Staatssecretaris wil NCNP bedrijven aanpakken

Op 5 maart 2023 heeft Marnix van Rij de Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst bij RTL Nieuws aangekondigd dat hij no cure no pay bedrijven (NCNP-bedrijven) die namens burgers WOZ-beschikkingen aanvechten wil aanpakken...

Belastingen
Zet de rechter een streep door het verdienmodel van ncnp-bedrijven?

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 6 december 2022 overwogen dat er daadwerkelijk kosten moeten zijn gemaakt, wil een partij in aanmerking komen voor een proceskostenvergoeding (ECLI:NL:RBMNE:2022:5129). Ondanks het gegronde beroep, oordeelde de rechtbank...

Belastingen
Leiden democratischer Waterschappen tot andere belastingen?

Op 15 maart zijn de waterschapsverkiezingen, tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen. De waterschappen zijn er klaar voor, maar wat is er anders dan andere jaren? Wet geborgde zetels is van kracht Het initiatiefvoorstel-Bromet...

Belastingen
Gemeenten bij kwijtschelding ten onrechte te streng voor minima?

Op woensdag 25 januari kwam de NOS me het bericht dat gemeenten voor minima strenger zijn dan nodig bij de gemeentelijke belastingen. Daarin wordt beschreven dat gemeenten sinds 2022 de mogelijkheid hebben om...

Belastingen
Belanghebbende veroordeeld tot betalen proceskosten

Het is gebruikelijk dat de heffingsambtenaar wordt veroordeeld tot het betalen van proceskosten als een bezwaar gegrond wordt verklaard. In deze uitspraak wordt de belanghebbende/eiser veroordeeld tot het betalen van proceskosten.</ In geschil...

Filter artikelen

Filter op categorie

Categorie Filter Artikel